Joanna Napieralska

 


Joanna Napieralska - absol­wentka Wydziału Reży­se­rii Dźwięku Aka­de­mii Muzycz­nej im. Fry­de­ryka Cho­pina (obec­nie Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina), adiunkt w Kate­drze Reży­se­rii Dźwięku UMFC.

Współ­twórca i kie­row­nik pro­jektu Mię­dzy­uczel­niana Spe­cjal­ność Mul­ti­me­dialna. Peł­no­moc­nik UMFC ds. Mię­dzy­uczel­nia­nej Pra­cowni Mul­ti­me­dial­nej Kre­acji Artystycznej.

Autorka warstw dźwię­ko­wych wielu fil­mów kino­wych i tele­wi­zyj­nych, lau­re­atka nagród za dźwięk. Sty­pen­dystka BBC TV Cen­ter (1989) oraz Pro­gramu Nip­kow w Ber­li­nie (2002?2003). Współ­pra­cow­nik Wyż­szej Szkoły Dzien­ni­kar­stwa im. Mel­chiora Wań­ko­wi­cza w War­sza­wie. Człon­kini Euro­pej­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej (EFA).

Autorka dwóch ksią­żek: ?Weiser? dra­ma­tur­giczna rola dźwięku, AMFC 2006;  SOUND DESIGN droga eman­cy­pa­cji dźwię­ków fil­mo­wych, UMFC 2012.