Budynek wystawienniczo - dydaktyczny ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 5.000.000 euro

w oparciu o art. 701 ? 705  Kodeksu Cywilnego na:

 

budowę budynku dydaktyczno-wystawienniczego na terenie kompleksu pałacowo ? parkowego we wsi Rozbitek, gm. Kwilcz, na potrzeby Fundacji Instytut Rozbitek

 

1. Zamawiający

 

Nazwa Wnioskodawcy

Fundacja Instytut Rozbitek

Nr telefonu

501 601 649

Nr faksu

(061) 64 65 263

e-mail

m.babik@olechbabik.pl

strona internetowa

http://www.rozbitek.org

Województwo

Wielkopolskie

Miejscowość

Poznań

Ulica

Św. Marcin

Nr domu

80/82

Kod pocztowy

61-809

NIP

7781413372

REGON

634502541

 

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku pod nazwą ?Spichlerz? o funkcji wystawienniczo-dydaktycznej  na terenie Zespołu Folwarcznego we wsi Rozbitek, gmina Kwilcz, woj. Wielkopolskie. Prace obejmują swym zakresem:

 • prace prowadzone na zewnątrz: - elementy małej architektury,
 • ukształtowanie terenu,
 • obsługę komunikacyjną, zieleń urządzoną, przyłącza kanalizacyjne,
 • wodociągowe, energetyczne,
 • prace przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • geodezyjne wytyczenie projektowanej części budynku,
 • wykonanie ław żelbetonowych,
 • ścian fundamentowych, zasypanie wykopów,
 • wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych , żelbetonowych stropów,
 • obwodowych wieńców pośrednich
 • murowanie ścian szczytowych
 • wykonanie posadzek,
 • wykonanie konstrukcji dachu, więźby dachowej, ułożenie pokrycia dachu
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie ścian działowych ? roboty wykończeniowe prowadzone wewnątrz,
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ułożenie okładzin ściennych,
 • wykonanie opierzeń, parapetów,
 • wykonanie posadzek betonowych,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej,
 • instalacja wody zimnej,
 • instalacja wody ciepłej,
 • instalacja ogrzewania i wentylacji,

Szczegółowy zakres robót określa projektowa dokumentacja techniczna. Ilekroć                         w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć,                 że dopuszcza się rozwiązania równoważne. Oferując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty stosownych dokumentów opis oraz parametry tych produktów po to, aby Zamawiający mógł ocenić czy są to produkty równoważne.               Do wykonawcy należy wykazanie, że parametry oferowanych zamiennie produktów lub technologii nie są niższe niż wymienionych w dokumentacji.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej

 

45.21.00.00 ? 2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45.41.00.00 ? 4  Tynkowanie

45.44.21.10 ? 1  Malowanie budynków

45.42.11.00 ? 5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45.26.00.00 ? 7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych                           

                           i inne podobne roboty specjalistyczne

45.44.21.00 ? 8  Roboty malarskie

45.43.10.00 ? 7  Kładzenie płytek

45.31.00.00 ? 3  Roboty instalacyjne elektryczne

45.33.00.00 ? 9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.11.00 ? 7  Instalowanie centralnego ogrzewania

 

3. Termin wykonania zamówienia

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do dnia 31. 05. 2014 r.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie należy złożyć na

     potwierdzenie spełniania tych warunków:

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 a) dysponują   min.   1   osobą   posiadającą   aktualne   uprawnienia   budowlane  o   specjalności   konstrukcyjno - budowlane

b) dysponują  min. 1 osobą  posiadającą   aktualne  uprawnienia  budowlane o specjalności  instalacyjnej  w zakresie instalacji elektrycznych

c) wykonali   w   okresie   ostatnich   pięciu   lat   przed   upływem   terminu   składania   ofert,   a   jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni całkowitej minimum 500 m2, obejmującą roboty branży budowlano - konstrukcyjnej, instalacyjnej (wodno - kanalizacyjnej, instalacji co i elektrycznej

d) posiadają min. 5 000.000,00 zł środków finansowych lub zdolności kredytowej

e) są   ubezpieczeni   od   odpowiedzialności   cywilnej   w   zakresie   prowadzonej   działalności   na   kwotę   min. 10 000.000,00 zł

 

 1. W    celu   wykazania   spełniania   warunków   udziału   w   postępowaniu   Wykonawca   zobowiązany   jest   przedłożyć następujące  oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ? załącznik nr 3 do ogłoszenia

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,          a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ? załącznik nr 4 do ogłoszenia

d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) opłaconą   polisę,   a   w   przypadku   jej   braku   inny   dokument   potwierdzający,   że   wykonawca   jest ubezpieczony   od   odpowiedzialności   cywilnej   w   zakresie   prowadzonej   działalności   związanej   z przedmiotem zamówienia

 

5. Wadium

 

Nie wymagane

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena  - waga 100%

 

7. Sposób przygotowania ofert

 

 1. Wielkość i układ załączonych do ogłoszenia wzorcowych formularzy może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
 2. Sposób przygotowania oferty:
 1. oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
 2. zaleca   się   aby   wszystkie   kartki   oferty   wraz   z   dodatkami   były   ponumerowane   i   złączone   w   sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
 3. poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do   podpisywania   oferty   (w   przeciwnym   wypadku   nie   będą   one   uwzględniane);   błędny   zapis   musi   zostać poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią;
 4. zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie;
 5. wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 6. oferta musi być złożona zamawiającemu  w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

   ............................................

   (nazwa wykonawcy)

 

   ............................................

   (adres i tel. wykonawcy)

 

   Oferta na:

 

?Budowę budynku dydaktyczno-wystawienniczego na terenie kompleksu pałacowo ? parkowego we wsi Rozbitek, gm. Kwilcz, na potrzeby Fundacji Instytut Rozbitek?

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 26. 08. 2013 r.

 

 

 

 1. Oferta musi zawierać co najmniej:

 

 1. formularz ofertowy
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 3. kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej

 

 1. Dokumenty wymienione w pkt. 4.b, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
 3. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione, a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 4. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się:

 

 1. osoby   wykazane   w   prowadzonych   przez   sądy   rejestrach   handlowych,   rejestrach   spółdzielni   lub   rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
 2. osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej,
 3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt. 7a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

 

W   przypadku   gdy   wykonawca   jako   załącznik   do   oferty   dołączy   kopię   jakiegoś   dokumentu,   kopia   ta   musi   być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.

 

 1. cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym:

 

 1. wszelkie roboty przygotowawcze,
 2. roboty porządkowe
 3. sporządzenie planu bioz
 4.    koszt zabezpieczenia placu budowy
 5. koszty związane z kierowaniem robót oraz z odbiorami wykonanych robót
 6.    koszty wykonania protokołów końcowego odbioru np. kominiarskiego czy odbioru instalacji odgromowej

 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wystąpi  rozbieżność pomiędzy    wartością    wyrażoną    cyfrowo, a podaną słownie, to jako właściwa zostanie przyjęta  wartość  podana  słownie.

 

8. Miejsce i termin składania ofert

 

Miejsce: siedziba Zamawiającego

Termin składania ofert: 26. 08. 2013 r.  godzina 1000

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert

 

Miejsce: siedziba Zamawiającego

Termin otwarcia ofert:  26. 08. 2013 r.  godzina 1005

 

10. Informacje organizacyjne

 

Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami                      i udzielania wyjaśnień:

- merytorycznym: Marcin Babik, tel. 501 601 649

- formalno-prawnym: Marcin Babik, tel. 501 601 649

 

Umowa zostanie zawarta na warunkach zgodnych z załączonym wzorem.

 

11. Pozostałe warunki przetargu 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz zmiany warunków przetargu, bez podania przyczyny,
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek            z  ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Za??acznik Nr 1 - formularz ofertowy.doc

Za??acznik Nr 2 - wz??r umowy.doc

Za??acznik Nr 3 - wykaz os??b.doc

Za??acznik Nr 4 - wykaz wykonanych rob??t.doc

Przedmiar.pdf

Instalacje Elektryczne I.zip

Instalacje elektryczne II.zip

Instalacje Elektryczne III.zip

Arcitektura + WnÄ?trza I.zip

Architektura + wnÄ?trza II.zip

Architektura + WnÄ?trza III.zip

Instalacje Sanitarne.zip

Konstrukcja.zip

Konstrucka - Drewno.zip

 

Data publikacji: 12/08/2013

Data ostatniej modyfikacji: 12/08/2013